Performance9. 6. 03

Protecting art                    Kunzt beschützen


solar object placed at an abyss                  solar objekt plaziert an einem Abgrund
protected by a Vogel Frei artist                  beschützt von einem Vogel Frei Künztler
duration: 5 hrs.                                              Dauer: 5 Std.
location: Saarbrücken castle garden              Ort: Saarbrücken Schlossgarten